Piątek, 06 grudnia 2019    Dionizji, Leontyny, Mikołaja  
 
 
 
POLONIA USA - Polonia in US

Wybory do Parlamentu Europejskiego w USA w: NY, NJ, CT, MA, PA


05-14-2019

Zgłoszeń należy dokonywać na https://ewybory.msz.gov.pl lub w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku do 23 maja 2019 r. (włącznie) telefonicznie, nr tel.: +1 (646) 237 2112 (zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00), e-mailowo: nowyjork.wybory@msz.gov.pl ...Wybory do Parlamentu Europejskiego w USA w: NY, NJ, CT, MA, PA

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

 bądź do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku: 

 1. telefonicznie, nr tel.: +1 (646) 237 2112 (zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00)
 2. e-mailowo: nowyjork.wybory@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Consulate General of Poland in New York, 233 Madison Ave., New York, NY 10016
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 5. faksem, nr faksu: +1 (646) 237 2116

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zostało utworzonych pięć obwodów głosowania

Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zostało utworzonych pięć obwodów głosowania:

 

Obwód głosowania nr 134, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Nowy Jork, Konsulat Generalny RP

233 Madison Avenue (Jan Karski Corner)

New York, NY 10016

 

Obwód głosowania nr 135, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Nowy Jork, Centrum Polsko-Słowiańskie

177 Kent Street

Brooklyn, NY 11222

 

Obwód głosowania nr 136, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Passaic, Sanktuarium św. Jana Pawła II – Parafia Matki Bożej Różańcowej

6 Wall Street

Passaic, NJ 07055

 

Obwód głosowania nr 137, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

New Britain, Haller Post

112 Grove Street

New Britain, CT 06053

 

Obwód głosowania nr 138, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Boston, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej

655 Dorchester Avenue

South Boston, MA 02127

 

Obwieszczenie Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku w sprawie utworzenia obwodów głosowania

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

 

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

 

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport,; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

 

Spis wyborców

 

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

 

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW e-WYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

 

Elektroniczny system rejestracji wyborców będzie dostępny od dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

 bądź do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku: 

 1. telefonicznie, nr tel.: +1 (646) 237 2112 (zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00)
 2. e-mailowo: nowyjork.wybory@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Consulate General of Poland in New York, 233 Madison Ave., New York, NY 10016
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 5. faksem, nr faksu: +1 (646) 237 2116

 

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie). 

Zaświadczenia wydawane przez Konsula 

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

 

 1. e-mailowo: nowyjork.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of Poland in New York, 233 Madison Ave., New York, NY 10016faksem,
 3. faksem, nr faksu: +1 (646) 237 2116

   

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

 

 

 
  

 

Pozostałe infromacje: POLONIA USA - Polonia in US
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU