Czwartek, 19 września 2019    Januarego, Konstancji, Leopolda  
 
 
 
POLONIA USA - Polonia in US

Wniosek o wydanie paszportu polskiego w USA


08-16-2019
ostatnia aktualizacja 08-16-2019, 06:11

Nowy Informator Konsularny dla Polonii w USA opracowany przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku i Polish Pages Media Network w USA będzie opublikowany w Polonijnej Książce 2019-20 już we wrześniu.



Wniosek o wydanie paszportu polskiego w USA

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O WYDANIE PASZPORTU

 • wniosek wypełnia się po polsku, uwzględniając polskie znaki, czytelnie, długopisem, DRUKOWANYMI LITERAMI,
 • wniosek wypełnia się wyłącznie na podstawie polskich aktów stanu cywilnego, tzn. wszystkie dane osoby składającej wniosek o paszport (nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko rodowe (panieńskie) matki, data i miejsce urodzenia) muszą być zgodne z danymi zawartymi w polskim akcie urodzenia oraz w polskim akcie małżeństwa,
 • wypełnia się wszystkie punkty od 1 do 13 (punkt 14 wypełniają rodzice w przypadku aplikowania o wydanie paszportu dla osoby małoletniej),
 • wniosek należy podpisać w dwóch miejscach: „podpis składającego wniosek” oraz w ramce pod zdjęciem - PODPIS MUSI ZMIEŚCIĆ SIĘ W RAMCE, NIE MOŻE JEJ DOTKNĄĆ ANI WYCHODZIĆ POZA NIĄ. Dzieci poniżej 13. roku życia nie składają podpisu.

Niewłaściwe wypełnienie wniosku może doprowadzić do wydania paszportu z nieprawidłowymi danymi osobowymi. Koszty jego wymiany obciążą osobę, która podpisała wniosek.

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU

STRONA 1

1. PESEL - jedna cyfra w jednej kratce.

2. NAZWISKO - obecnie noszone nazwisko (zgodnie z polskim aktem stanu cywilnego).

3. NAZWISKO RODOWE ORAZ INNE NAZWISKA, JEŻELI BYŁY ZMIENIANE - osoby, które wstąpiły w związek małżeński i zmieniły nazwisko, powinny wpisać nazwisko rodowe. Osoby, które administracyjnie zmieniły nazwisko lub powtórnie wstąpiły w związek małżeński powinny wpisać wszystkie dotychczas noszone nazwiska, w tym nazwisko rodowe.

4. IMIONA - obecnie noszone imiona, jeżeli z polskiego aktu urodzenia wynika, że osoba nosi dwa imiona, należy wpisać oba imiona.

5. IMIONA RODZICÓW. 

6. NAZWISKO RODOWE (PANIEŃSKIE) MATKI.

7. DATA URODZENIA - dzień / miesiąc / rok (np. 25.02.1983) 

8. MIEJSCE URODZENIA - miejsce (miejscowość) urodzenia, zgodnie z pisownią w polskim akcie urodzenia.

9. ADRES DO KORESPONDENCJI ZA GRANICĄ - adres stałego pobytu w USA (osoba składająca wniosek o paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu podaje adres miejsca stałego pobytu).

10. NUMER TELEFONU I ADRES EMAIL (podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże dane są pomocne w przypadku konieczności kontaktu z aplikującym).

11. PŁEĆ - zaznaczyć właściwe pole.

12. podpis OSOBY, KTÓRY ZOSTANIE ZAMIESZCZONY W PASZPORCIE - podpis musi zmieścić się w ramce, nie może jej przekroczyć ani wychodzić poza nią. Małoletni poniżej 13. roku życia nie składają podpisu.

13. OŚWIADCZENIE, PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK - miejsce i data oraz podpis składającego wniosek.

14. ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW NA WYDANIE DOKUMENTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ - wypełniają rodzice aplikujący o paszport dla dziecka wpisując imię i nazwisko, rodzaj i numer paszportu polskiego /dowodu osobistego (cudzoziemcy wpisują numer dokumentu tożsamości np. paszportu, prawa jazdy), podpis należy złożyć w obecności urzędnika.

STRONA 2

ADNOTACJE URZĘDOWE - WYPEŁNIA URZĘDNIK

PODSTAWY PRAWNE

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

(Dz. U. 2006 Nr 143 poz. 1027 z późn. zmianami);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych

(Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1026 z późn. zmianami).


Consulate General
of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue
New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2105
www.nowyjork.msz.gov.pl


Poza normalnymi godzinami pracy urzędu, w sytuacjach nadzwyczajnych, szczególnie tych zagrażających zdrowiu lub życiu obywateli polskich, prosimy o kontakt pod numer telefonu alarmowego: 646-237-2108 lub 917-520-0032.

Ze względu na bardzo dużą liczbę przychodzących rozmów telefonicznych, skutkujących długim czasem oczekiwania na połączenie, w kontaktach z urzędem sugerujemy wykorzystywanie poniższych adresów email:

GODZINY PRZYJĘĆ 
INTERESANTÓW:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: od 8:30 do 14:30
, środa: od 11:30 do 17:30

 • SEKRETARIAT KONSULA GENERALNEGO: tel: 646-237-2102
 • WYDZIAŁ RUCHU OSOBOWEGO: fax: 646-237-2124 / 2126
  • Paszporty: tel: 646-237-2123 / 2128 / 2146
  • Wizy do Polski: tel: 646-237-2120  / 2125
 • WYDZIAŁ PRAWNY I OPIEKI KONSULARNEJ: fax: 646-237-2116
  • Poświadczenie tłumaczeń: tel: 646-237-2133
  • Sprawy stanu cywilnego: tel: 646-237-2133
  • Sprawy obywatelskie: tel: 646-237-2186 / 2139
  • Pomoc konsularna: tel: 646-237-2132 / 2131
  • Zezwolenia na przewóz prochów/szczątków: tel: 646-237-2132
  • Zezwolenia na przewóz broni: tel: 646-237-2132 / 2139
 • REFERAT DS. DYPLOMACJI PUBLICZNEJ
  I WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ:
  tel: 646-237-2114
 • REFERAT ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY: tel: 646-237-2140 / 2142

Zdjęcia na wesele, komunie, chrzest!
Do polskich i amerykańskich paszportów

Tylko u polskich fotografów >

 

 

 
  

 

Pozostałe infromacje: POLONIA USA - Polonia in US
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU