KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 7 czerwca, 2020   I   12:12:51 AM EST   I   Ariadny, Jarosława, Roberta

Głosowanie w USA w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Chicago

21 września, 2019

Głosowanie w USA w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Chicago

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago zostało utworzonych 15 obwodów głosowania

Rozpoczęcie rejestracji do głosowania za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.
 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w sobotę, 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago zostało utworzonych 15 obwodów głosowania:

 

 1. Obwód głosowania nr 225, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Chicago, Konsulat Generalny RP

  1530 N Lake Shore Drive

  Chicago, IL 60610

   

 2. Obwód głosowania nr 226, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Chicago, Dom Podhalan ZPPA

  4808 S Archer Avenue

  Chicago, IL 60632

   

 3. Obwód głosowania nr 227, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Chicago, Parafia Św. Ferdynanda (Activity Center)

  3131 N Mason Avenue

  Chicago, IL 60634

   

 4. Obwód głosowania nr 228, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Chicago, Parafia Św. Ferdynanda nr 2 (JTC Hall)

  5900 W Barry Avenue

  Chicago, IL 60634

   

 5. Obwód głosowania nr 229, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Chicago, Związek Narodowy Polski

  6100 N Cicero Avenue

  Chicago, IL 60610

   

 6. Obwód głosowania nr 230, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Chicago, Bazylika Św. Jacka

  3636 W Wolfram Street

  Chicago, IL 60618

   

 7. Obwód głosowania nr 231, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Chicago, Parafia Św. Trójcy

  1118 N Noble Street

  Chicago, IL 60148

   

 8. Obwód głosowania nr 232, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Lombard, Polska Katolicka Misja pw. Miłosierdzia Bożego

  21W377 Sunset Avenue

  Lombard, IL 60148

   

 9. Obwód głosowania nr 233, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Mt. Prospect, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa

  1141 Mt. Prospect Plaza

  Mt. Prospect, IL 60056

   

 10. Obwód głosowania nr 234, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Milwaukee, Parafia Świętych Cyryla i Metodego

  2427 South 15th Street

  Milwaukee, WI 53215

   

 11. Obwód głosowania nr 235, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Minneapolis, Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza

  1621 University Ave NE

  Minneapolis, MN 55413

   

 12. Obwód głosowania nr 236, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Orchard Lake, Orchard Lake Schools

  Adam Cardinal Maida Alumni Library

  3535 Indian Trail

  Orchard Lake, MI 48324

   

 13. Obwód głosowania nr 237, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Troy, American Polish Cultural Center

  2975 E Maple Rd

  Troy, MI 48083

   

 14. Obwód głosowania nr 238, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Saint Louis, St. Agatha Church

  Polish Roman Catholic Parish

  3239 S 9th Street

  St. Louis, MO 63118

   

 15. Obwód głosowania nr 239, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Willow Springs, Polska Misja Ojców Cystersów pw. Matki Bożej Matki Kościoła

  116 Hilton Street

  Willow Springs, IL 60480

 Obwieszczenie Konsula RP w Chicago

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

 

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

 

Spis wyborców

 Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

 Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl 

 

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

 

bądź do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago:

 e-mailowo:  chicago.legal@msz.gov.pl

 1. telefonicznie, nr tel.: +1 312 337 8166 wew. 329 (zaraz po zgłoszeniu się operatora) albo 4 (wybór opcji "sprawy prawne" z menu)
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in Chicago,  1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 3. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 4. faksem, nr faksu: +1 312 337 7841

 

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 

 1. e-mailowo:  chicago.legal@msz.gov.pl   
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in Chicago, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 3. faksem, nr faksu: + 1 312 337 7841

 Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.

 Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ