KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 6 czerwca, 2020   I   11:57:02 PM EST   I   Laury, Laurentego, Nory

Wybory 2019: Gdzie i jak głosować w okręgu Konsulatu RP w Los Angeles, rejestracja do wyborów w USA

21 września, 2019

Wybory 2019: Gdzie i jak głosować w okręgu Konsulatu RP w Los Angeles, rejestracja do wyborów w USA

Obywatele polscy zamieszkali w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles będą mogli zagłosować w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 8 obwodach głosowania w sobotę, 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. Warunkiem udziału w głosowaniu jest uprzednie zgłoszenie się do spisu wyborców prowadzonego przez konsula.
 
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego wybory odbędą się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. Jednakże z uwagi na postanowienia Kodeksu Wyborczego, głosowanie na terenie USA odbędzie się w dniu poprzedzającym, czyli w sobotę, 12 października 2019 r.

 Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles zostało utworzonych osiem obwodów głosowania:

 

 1. Obwód głosowania nr 214, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Los Angeles, Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej, 3424 West Adams Boulevard, Los Angeles, CA 90018;
 2. Obwód głosowania nr 215, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Denver, Polski Klub w Denver, 3121 West Alameda Avenue, Denver, CO 80219;
 3. Obwód głosowania nr 216, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Las Vegas, Parafia prawosławna pod wezwaniem Św. Jerzego i Św. Dymitra, 1250 South Jones Blvd, Las Vegas, NV 89146;
 4. Obwód głosowania nr 217, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Phoenix, Polska Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, 2828 West Country Gables Drive, Phoenix, AZ 85053;
 5. Obwód głosowania nr 218, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Portland, Towarzystwo Biblioteki Polskiej, 3832 North Interstate Avenue, Portland, OR 97227;
 6. Obwód głosowania nr 219, siedziba obwodowej komisji wyborczej: San Diego, Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskie, 1934 30th Street San Diego, CA 94110;
 7. Obwód głosowania nr 220, siedziba obwodowej komisji wyborczej: San Francisco, Dom Polski w San Francisco, 3040 22nd Street, San Francisco, CA 94100;
 8. Obwód głosowania nr 221, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Seattle, Towarzystwo Domu Polskiego, 1714 18th Avenue, Seattle, WA 98122.

 Osoby uprawnione do głosowania za granicą

 Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport;  
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

 

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

 Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać samodzielnie poprzez skorzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW - EWYBORY:

https://ewybory.msz.gov.pl

 

Zgłoszenia można również dokonać na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles:

 1. telefonicznie - nr tel.: +1 310 442 85 00,
 2. e-mailowo: la.polishconsulate@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 12400 Wilshire Blvd, Suite 555, Los Angeles, CA 90025,
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 5. faksem, nr faksu: +1 310 4428515.

 Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. do godziny 17.00 (5 PM) czasu miejscowego (Pacific Time).

 

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

 Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo: la.polishconsulate@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 12400 Wilshire Blvd, Suite 555, Los Angeles, CA 90025,
 3. faksem, nr faksu: +1 310 4428515.

  Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.

 Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

 

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ